شب
روز

اکشن

فیلم

دانلود زیرنویس فیلم Yojimbo 1961

دانلود زیرنویس فیلم Yojimbo 1961

8.2/10
Japan - 1961
دانلود زیرنویس فیلم White Heat 1949

دانلود زیرنویس فیلم White Heat 1949

8.1/10
USA - 1949
دانلود زیرنویس فیلم V for Vendetta 2005

دانلود زیرنویس فیلم V for Vendetta 2005

8.2/10
Germany - 2006
دانلود زیرنویس فیلم The Terminator 1984

دانلود زیرنویس فیلم The Terminator 1984

8.0/10
UK - 1984
دانلود زیرنویس فیلم The Matrix 1999

دانلود زیرنویس فیلم The Matrix 1999

8.7/10
USA - 1999
دانلود زیرنویس فیلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001

دانلود زیرنویس فیلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001

8.8/10
New Zealand - 2001
دانلود زیرنویس فیلم The General 1926

دانلود زیرنویس فیلم The General 1926

8.1/10
USA - 1927
دانلود زیرنویس فیلم The Dark Knight Rises 2012

دانلود زیرنویس فیلم The Dark Knight Rises 2012

8.4/10
UK - 2012
دانلود زیرنویس فیلم The Dark Knight 2008

دانلود زیرنویس فیلم The Dark Knight 2008

9.0/10
UK - 2008
دانلود زیرنویس فیلم Terminator 2: Judgment Day 1991

دانلود زیرنویس فیلم Terminator 2: Judgment Day 1991

8.5/10
USA - 1991
دانلود زیرنویس فیلم Return of the Jedi 1983

دانلود زیرنویس فیلم Return of the Jedi 1983

8.3/10
USA - 1983
دانلود زیرنویس فیلم The Empire Strikes Back 1980

دانلود زیرنویس فیلم The Empire Strikes Back 1980

8.7/10
USA - 1980
دانلود زیرنویس فیلم Star Wars: Episode IV - A New Hope 1977

دانلود زیرنویس فیلم Star Wars: Episode IV – A New Hope 1977

8.6/10
USA - 1977
دانلود زیرنویس فیلم Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018

دانلود زیرنویس فیلم Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018

8.4/10
USA - 2018
دانلود زیرنویس فیلم Sherlock Jr. 1924

دانلود زیرنویس فیلم Sherlock Jr. 1924

8.2/10
USA - 1924
دانلود زیرنویس فیلم Seven Samurai 1954

دانلود زیرنویس فیلم Seven Samurai 1954

8.6/10
Japan - 1954
دانلود زیرنویس فیلم Ran 1985

دانلود زیرنویس فیلم Ran 1985

8.2/10
France - 1985
دانلود زیرنویس فیلم Raiders of the Lost Ark 1981

دانلود زیرنویس فیلم Raiders of the Lost Ark 1981

8.4/10
USA - 1981
دانلود زیرنویس انیمیشن Reign of the Supermen 2019

دانلود زیرنویس انیمیشن Reign of the Supermen 2019

6.8/10
USA - 2019
دانلود زیرنویس فیلم Zombieland Double Tap 2019

دانلود زیرنویس فیلم Zombieland Double Tap 2019

6.7/10
USA - 2019
Hisub | مرجع زیرنویس فارسی
شب
روز