شب
روز
Tatsuya Nakadai

Tatsuya Nakadai

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Tatsuya Nakadai». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ژوئن ۲۰۱۵.
تاتسویا ناکادای در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها

ماسایوکی موری (۱۹۴۷)
چیشو ریو (۱۹۴۸)
تاکاشی شیمورا (۱۹۴۹)
شین سابورای (۱۹۵۰)
چیشو ریو (۱۹۵۱)
شین سابورای (۱۹۵۲)
کن اوئه‌هارا (۱۹۵۳)
سو یامامورا (۱۹۵۴)
هیسایا موریشیگو (۱۹۵۵)
کیجی سادا (۱۹۵۶)
توشیرو میفونه (۱۹۵۷)
کیجو کوبایاشی (۱۹۵۸)
ایجی فوناکوشی (۱۹۵۹)
کیجو کوبایاشی (۱۹۶۰)
تاتسویا ناکادای (۱۹۶۱)
تایجی تونویاما (۱۹۶۲)
کیجو کوبایاشی (۱۹۶۳)
کو نیشیمورا (۱۹۶۴)
رنتارو میکونی (۱۹۶۵)
شوایچی اوزاوا (۱۹۶۶)
کونیه تاناکا (۱۹۶۷)
مینوری ترادا (۱۹۶۸)
کیوشی آتسومی (۱۹۶۹)
هیساشی ایگاوا (۱۹۷۰)
شینتارو کاتسو (۱۹۷۱)
تاکه‌ئو چی (۱۹۷۲)
تتسورو تامبا (۱۹۷۳)
رنتارو میکونی (۱۹۷۴)
شین سابورای (۱۹۷۵)
تتسویا واتاری (۱۹۷۶)
کن تاکاکورا (۱۹۷۷)
کن اوگاتا (۱۹۷۸)
تومیسابورو واکایاما (۱۹۷۹)
تاتسویا ناکادای (۱۹۸۰)
تاکاهیرو تامورا (۱۹۸۱)
کو نیشیمورا (۱۹۸۲)
کن اوگاتا (۱۹۸۳)
تسوتومو کامازاکی (۱۹۸۴)
کینیا کیتااوجی (۱۹۸۵)
ایجی اوکودا (۱۹۸۶)
ماساهیکو تسوگاوا (۱۹۸۷)
هاجیمه هانا (۱۹۸۸)
رنتارو میکونی (۱۹۸۹)
ماساتو فوروویا (۱۹۹۰)
ماساتوشی ناگاسه (۱۹۹۱)
کیوزو ناگاتسوکا (۱۹۹۲)
Gorō Kishitani (۱۹۹۳)
ایجی اوکودا (۱۹۹۴)
کوجی یاکوشو (۱۹۹۵)
کوجی یاکوشو (۱۹۹۶)
یوشیو هارادا (۱۹۹۷)
ماساهیرو موتوکی (۱۹۹۸)
کیجو کوبایاشی (۱۹۹۹)
تادانابو آسانو (۲۰۰۰)
Tatsuya Mihashi (۲۰۰۱)
هیرویوکی سانادا (۲۰۰۲)
توشی‌یوکی نیشیدا (۲۰۰۳)
تاکشی کیتانو (۲۰۰۴)
تادانابو آسانو (۲۰۰۵)
کویچی ساتو (۲۰۰۶)
تایچی کوبوبون (۲۰۰۷)
هیروشی آبه (۲۰۰۸)
کنیچی ماتسویاما (۲۰۰۹)
شین‌ایچی تسوتسومی (۲۰۱۰)
میرای موریاما (۲۰۱۱)
ایسائو ناتسویاگی (۲۰۱۲)
ریوهی ماتسودا (۲۰۱۳)
گو آیانو (۲۰۱۴)
شینیا تسوکاموتو (۲۰۱۵)
ماساهیرو موتوکی (۲۰۱۶)

سو یامامورا (۱۹۵۰)
توشیرو میفونه (۱۹۵۱)
هیسایا موریشیگو (۱۹۵۵)
کیجی سادا (۱۹۵۶)
فرانکیه ساکای (۱۹۵۷)
ایچیکاوا رایزو (هشتم) (۱۹۵۸)
هیرویوکی ناگاتو (۱۹۵۹)
رنتارو میکونی (۱۹۶۰)
توشیرو میفونه (۱۹۶۱)
تاتسویا ناکادای (۱۹۶۲)
یوروزویا کینوسوکه (۱۹۶۳)
کیجو کوبایاشی (۱۹۶۴)
توشیرو میفونه (۱۹۶۵)
هاجیمه هانا (۱۹۶۶)
بونتا سوگاوارا (۱۹۷۵)
تتسویا واتاری (۱۹۷۶)
کن تاکاکورا (۱۹۷۷)
کن اوگاتا (۱۹۷۸)
تومیسابورو واکایاما (۱۹۷۹)
تاتسویا ناکادای (۱۹۸۰)
توشییوکی ناگاشیما (۱۹۸۱)
کیوشی آتسومی (۱۹۸۲)
کن اوگاتا (۱۹۸۳)
تسوتومو کامازاکی (۱۹۸۴)
کینیا کیتااوجی (۱۹۸۵)
کونیه تاناکا (۱۹۸۶)
تاکانوری جینای (۱۹۸۷)
هاجیمه هانا (۱۹۸۸)
رنتارو میکونی (۱۹۸۹)
یوشیو هارادا (۱۹۹۰)
نائوتو تاکناکا (۱۹۹۱)
ماساهیرو موتوکی (۱۹۹۲)
هیرویوکی سانادا (۱۹۹۳)
ایجی اوکودا (۱۹۹۴)
هیرویوکی سانادا (۱۹۹۵)
کوجی یاکوشو (۱۹۹۶)
کوجی یاکوشو (۱۹۹۷)
تاکشی کیتانو (۱۹۹۸)
کن تاکاکورا (۱۹۹۹)
یوجی اودا (۲۰۰۰)
نومورا مانسائی (۲۰۰۱)
کویچی ساتو (۲۰۰۲)
توشی‌یوکی نیشیدا (۲۰۰۳)
آکیرا ترائو (۲۰۰۴)
هیرویوکی سانادا (۲۰۰۵)
کن واتانابه (۲۰۰۶)
ریو کاسه (۲۰۰۷)
ماساهیرو موتوکی (۲۰۰۸)
تسوروبه شوفوکوتی (۲۰۰۹)
ساتوشی تسومابوکی (۲۰۱۰)
یوتاکا تاکه‌نوچی (۲۰۱۱)
هیروشی آبه (۲۰۱۲)
کنگو کورا (۲۰۱۳)
تادانابو آسانو (۲۰۱۴)
یو اوایزومی (۲۰۱۵)
کنیچی ماتسویاما (۲۰۱۶)


منبع : ویکی پدیا
دانلود زیرنویس فیلم Yojimbo 1961

دانلود زیرنویس فیلم Yojimbo 1961

8.2/10
Japan - 1961
دانلود زیرنویس فیلم Ran 1985

دانلود زیرنویس فیلم Ran 1985

8.2/10
France - 1985
دانلود زیرنویس فیلم High and Low 1963

دانلود زیرنویس فیلم High and Low 1963

8.5/10
Japan - 1963
دانلود زیرنویس فیلم Harakiri 1962

دانلود زیرنویس فیلم Harakiri 1962

8.7/10
Japan - 1962
Hisub | مرجع زیرنویس فارسی
شب
روز